# نژاد_های_گوسفندان_ایرانی

نژاد های گوسفند ایران

ردیف نام نژاد ردیف نام نژاد ردیف نام نژاد 1 افشاری 10 شال 19 کردی 2 بلوچی 11 طالشی 20 کرمانی 3 بهمنی 12 عربی 21 کلکوهی 4 دالاق 13 فراهانی 22 لری 5 زل 14 فشندی 23 لری بختیاری 6 زندی 15 قره گل سرخی 24 ماکویی 7 کردی خراسان 16 قزل 25 مغانی 8 سنجابی 17 قشقایی 26 نائینی 9 سنگسری 18 کبودۀ شیراز 27 مهربان                 منبع:meditech.ir
/ 0 نظر / 205 بازدید