خلاصه نژاد های گوسفند 2

Karakul

 

قوچ   90 - 100 kg میش   70 - 90 kg درصد بره زایی   180 % پشم   Coarse, very strong وزن   4.5 - 6.8 kg طول   تا 45 cm قطر به میکرون    

===================

Lincoln Sheep

 

 

قوچ   115 - 150  kg میش    90 - 115 kg درصد بره زایی   140 % پشم  

Coarse, strong, lustrous

وزن   6.8 - 11  kg طول   18 - 20 cm قطر به میکرون    33.5 - 41 

=================

Merino Sheep

 

قوچ   115 - 150 kg میش   90 - 115 kg درصد بره زایی   125% پشم  

Fine, thick & bulky

وزن   4 - 6 kg طول   6 - 10  cm قطر به میکرون   <24 

=================

Montadale Sheep

 

قوچ

90 - 124 Kg

میش

 55 - 90 Kg

پشم

Dense, bright white

وزن 4 - 5 Kg طول 10 - 15 cm

درصد بره زایی

180%

===============

North Country Cheviot Sheep

 

قوچ   100 - 125 kg میش   55 - 80 kg درصد بره زایی   170 % پشم  

Bulky, low lustre

وزن   2.2 - 3 kg طول   8 - 10 cm قطر به میکرون   27 - 33 

===============

Outaouais Arcott Sheep

 

 

قوچ   80 - 100 kg میش   75 - 90 kg درصد بره زایی   260 % پشم  

متغییر

وزن   متغییر طول   متغییر قطر به میکرون   

=================

Oxford Sheep

 

قوچ   90 - 135 kg میش   70 - 90 kg درصد بره زایی   150 % پشم  

Bulky with pigmented points

وزن   2.7 - 4.5 kg طول   10 - 13 cm قطر به میکرون   39 - 34

===============

Polypay Sheep

قوچ   90 - 125 kg میش   100 - 115 kg درصد بره زایی   190 % پشم  

Fine, pronounced crimp

وزن   2.2 - 2.7 kg طول   8 - 10 cm قطر به میکرون    

=============

Rambouillet Sheep

قوچ   100 - 135 kg میش   70 - 90 kg درصد بره زایی   175 % پشم  

Fine, even

وزن   4.5 - 7 kg طول   6 - 10 cm قطر به میکرون   19 - 25

=================

Rideau Arcott Sheep

قوچ   80 - 100 kg میش   75 - 95 kg درصد بره زایی   250% پشم   متغییر وزن   متغییر طول   متغییر قطر به میکرون   متغییر

=============

Romanov Sheep

قوچ   70 - 80 kg میش   50 - 70 kg درصد بره زایی   بیش از250%  پشم  

course dark fibres

وزن   2.2 - 3.6 Kg طول   10 - 13 cm قطر به میکرون    

================

Romney Sheep

قوچ   90 - 100 kg میش   65 - 80 kg درصد بره زایی   175 % پشم  

Medium coarse, lustrous white

وزن   4.5 kg طول   15 - 20 cm قطر به میکرون   31 - 36

===========

Rouge de L'ouest  Sheep

قوچ   95 - 120 kg میش   70 - 90 kg درصد بره زایی   180 % پشم   dense, fine وزن   2.7 - 3.5 kg طول   4 - 5 cm قطر به میکرون    

================

Scottish Blackface Sheepقوچ   70 - 80 kg میش   50 - 70 kg درصد بره زایی   100 -150% پشم   متغییر وزن     طول     قطر به میکرون    

================

Shetland Sheep

 

قوچ   40 - 75 kg میش   35 - 60 kg درصد بره زایی   140% پشم  

Fine, soft

وزن   1 - 1.8 kg طول   5 - 12 cm قطر به میکرون   20 - 25

=============

Shropshire Sheep

قوچ   90 - 140 kg میش   65 - 90  kg درصد بره زایی   180 % پشم  

Fine, dense

وزن   1.8 - 2.5 kg طول   10 - 15  cm قطر به میکرون    

============

South African Meat Merino Sheep

 

قوچ   100 - 110 kg میش   70 - 80 kg درصد بره زایی   150% plus پشم   Medium to strong وزن   4 - 5 kg طول   6 - 10 cm قطر به میکرون   28 - 33

==============

Southdown Sheep

قوچ   85 - 105 kg میش   60 - 80  kg درصد بره زایی    150 % پشم   Dense, fine وزن   2.7 - 3.5 kg طول   4 - 5 cm قطر به میکرون   24 - 31

===========

Suffolk Sheep

قوچ   115 - 150 kg میش   100 - 115 kg درصد بره زایی   180% پشم  

Dense, fine

وزن   2.2 - 2.7 kg طول   8 - 10 cm قطر به میکرون   28 - 33 

================

Targhee Sheep

قوچ   90 - 135  kg میش   56 - 90 kg درصد بره زایی   150 % پشم   Fine, bright وزن   4.5 - 6.3 kg طول   7.5 - 11  cm قطر به میکرون   22 - 26

==========

Texel Sheep

قوچ   110 - 140 kg میش   70 - 90 kg درصد بره زایی   150 % پشم  

Medium coarse & bulky

وزن   2.2 - 3.6  kg طول   9 - 15 cm قطر به میکرون    

==========

Tunis Sheep

قوچ   79 - 102 kg میش   59 - kg 73 درصد بره زایی     پشم  

Medium Wool

وزن   3.6 - 5.4 kg طول     قطر به میکرون   26 - 31 

 

منبع : www.wool.ca

/ 0 نظر / 309 بازدید