نشریات کشاورزی/علوم دامی

اسامی و مشخصات نشریات کشاورزی، علوم دامی

 پژوهش در علوم کشاورزی (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE)

اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)

 اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)

 آبزیان و شیلات

 یافته های نوین کشاورزی

 فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی)

 علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران

 علوم و صنایع کشاورزی

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 علوم کشاورزی ایران

 علوم کشاورزی

 علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)

 علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

 علوم دامی

 دانش کشاورزی

 دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)

 دانش نوین کشاورزی (دانش نوین کشاورزی پایدار)

 تحقیقات تولیدات دامی

 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)

 تولیدات دامی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)

 پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی)

 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

 پژوهش نامه کشاورزی

 مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی)

 مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

 مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی

 مجله کشاورزی

 مجله علمی کشاورزی

 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

 مجله علوم شیلاتی ایران (انگلیسی)

منبع:sid.ir

علوم دامی

/ 1 نظر / 108 بازدید
کارشناس

با عرض سلام لطفا برای نشریه تولیدات دامی آدرس سایت نشریه درج گردد: http://jap.ut.ac.ir/ از همکاری جنابعالی سپاسگزارم.