معرفی نژاد های گوسفند

معرفی نژادها

     نژادهایی با پشم خیلی ظریف
         مرینوس (merino)
      رامبویه(Rambouillet)
         دبویلت(Debouillet)
     نژادهایی با پشم نسبتا ظریف
         چویوت (cheviot)
         دورست (Dorest)
         گوسفند فنلاندی(Finn sheep)
        همشایر (Hampshire)
         مونتادال(Montadale)
         اکسفورد (Oxford)
         شروپ شایر (Shropshire)
         سات داون(Soutdown)
         سافولک (Suffolk)
         تونس (Tunis)
     نژادهای پشم دراز
         کاتسولد (Cotswold)
         لایسستر (Leicester)
         لینکلن (Lincoln)
         رامنی (Romney)
     نژادهای پشم تلاقی یافته
         کلمبیا (Columbia)
        کوریدال (Corriedale)
         پاناما (Panama)
         راملدال (Romeldale)
         تارگی (Tar ghee)
        بدون دم (Tailless)
         سوت دال (Southdaie)
    

/ 0 نظر / 38 بازدید