دام
» پنومونی گوساله :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» Amyloidosis /آمیلوئیدوز :: ۱۳٩٤/٤/٢
» بیماری زبان آبی :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» بیماری (Rinderpest (RP :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» کوشین، کوچین/ Cochin Chickens :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» Campine Chickens :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» نژاد باترکاپ/Buttercup Chickens :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» Brahma Chickens/مرغ نژاد براهما :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» مشخصات نژاد های گوسفند ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» مقایسه نژاد های گوسفند ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» Booted Bantam :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» Barnevelder :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» مرغ نژاد استرالورپ/ Australorp :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» اناتومی و فیزیولوژی بدن مرغ/تصویر :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» نشریات کشاورزی/علوم دامی :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» مرغ اصیل/Asil or Aseel :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» Araucana :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» Appenzeller Spitzhauben :: ۱۳٩٢/٩/٧
» مرغ نژاد آندلسی/Andalusian Chickens :: ۱۳٩٢/٩/٧
» نژاد مرغ آنکونا/Ancona Chickens :: ۱۳٩٢/٩/٦
» نژاد های مرغ :: ۱۳٩٢/٩/٦
» نژاد های مرغ :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» نژاد های گوسفند ایران :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» خلاصه نژاد های گوسفند 2 :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» خلاصه ی نژاد های گوسفند 1 :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» نژاد تارگی/Targhee sheep :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» راملدال (cvm / Romeldale) :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» گاو شورت هورن/short horn cattle :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» نژاد گوسفند پاناما (Panama sheep) :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» گوسفند نژاد کوریدال/Corriedale sheep :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» گوسفند نژاد کلمبیا/Columbia sheep :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» گوسفند نژاد رامنی (Romney sheep) :: ۱۳٩٢/٥/٦
» اختلاف بین کاتسولد و لینکلن :: ۱۳٩٢/٥/٤
» گوسفند نژاد لینکلن/lincoln sheep :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» Border Leicester / لستر مرزی :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» Bluefaced Leicester :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» Leicester Longwool /لستر انگلیسی :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» نژاد های لستر/ لایسستر (Leicester sheep) :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» سایت :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» گوسفند نژاد تونس / tunis sheep :: ۱۳٩٢/٤/٥
» Cotswolds sheep / نژاد گوسفند کاتسولد :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» گوسفند نژاد سافولک / Suffolk sheep :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» سات داون(Soutdown) :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» shropshire sheep / گوسفند نژاد شروپ شایر :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» گوسفند ایرانی نژاد افشاری :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» تقدیم به شما :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» گوسفند نژاد آکسفورد/oxford sheep :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» گوسفند نژاد مونتادال/montadale :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» گوسفند نژاد همشایر /نیوهمشایر/hampshire sheep :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» Finnsheep(گوسفند نژاد فنلاندی) :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» گوسفند نژاد دورست(dorset) :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» گوسفند نژاد چویوت (cheviot) :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» گوسفند نژاد دبویلت(Debouillet) :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» Rambouillet sheep/گوسفند نژاد رامبویه :: ۱۳٩۱/٩/٥
» گوسفند مرینوس/merino sheep :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» معرفی نژاد های گوسفند :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» گوسفند :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» مقایسه ی گاو ها :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» گاو گوشتی هرفورد/Hereford cattle :: ۱۳٩۱/٦/٤
» Brangus / برآنگوس :: ۱۳٩۱/٦/۱
» گاو گوشتی نژاد آنگوس{آبردین آنگوس}/Angus cattle :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» گاو گوشتی نژاد لیموزین / limousin cattle :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» گاو براهمن /برهمن/ brahman cattle :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» گاو گوشتی نژاد سمینتال/سیمنتال(Simmental) :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» charolias نژاد گاو گوشتی شاروله(چاروله) :: ۱۳٩۱/٥/٦
» نژاد گاو گوشتی گالووای/Galloway cattle :: ۱۳٩۱/٥/٤
» گاو کری /kerry cattle :: ۱۳٩۱/٥/۱
» توضیح کوتاه از گاو های شیری و تفاوت شکل آن ها :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» گاو هلشتاین /Holstein cattle :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» براون سوییس/Brown swiss/ :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» گاو شیری نژاد گرنزی (Guernsey) :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» نژاد گاو شیری جرسی/ jersey :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» ایرشایر (Ayrshire) :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» نژادهای گاو :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» دلایل اهلی کردن گاو :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» بازار کار علوم دامی :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» علوم دام :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
محمود زراعت کار
لَمّا خَلَقَ اللّه‏ُ المَعیشَةَ جَعَلَ البَرَکاتِ فِى الحَرثِ وَ الغَنَمِ؛ چون خداوند، وسایل زندگى مردم را آفرید، برکت‏ها را در کشاورزى و گوسفنددارى قرار داد. کنزالعمّال، ح 9354
کدهای اضافی کاربر :